Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech – praktický průvodce novou právní úpravou

termín bude upřesněn - 9.00 - 15.30, on-line přes MS Teams

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Kurz je pojat jako praktický průvodce novou právní úpravou, která bude účinná od 1. ledna 2021. Lektor představí jednotlivé části zákona ve vzájemných souvislostech a v návaznosti na znaleckou praxi. 

Kurz je šitý na míru pro stávající soudní znalce, zaměstnance znaleckých ústavů a zájemce o jmenování soudním znalcem

2 000,00 Kč

Co Vás na kurzu čeká? 

Obecná část kurzu:

 • Vnitřní dělení zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • Změny v pojetí výkonu znalecké činnosti
 • Subjekty znalecké činnosti (znalec, znalec ad hoc, znalecká kancelář, znalecký ústav)
 • Způsoby výkonu znalecké činnosti (samostatný znalec; zaměstnanec, člen, společník znalecké kanceláře; znalec v pracovněprávní či služebním poměru u znaleckého ústavu)

Vznik změna, zánik a pozastavení znaleckého oprávnění 

 • Podmínky pro výkon znalecké činnosti
 • Odborná způsobilost znalce
 • Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
 • Seznam znalců

Práva a povinnosti znalců

 • Porovnání povinností a práv znalců podle nové a "staré" právní úpravy
 • Výkladové otázky k vlastní činnosti znalců ve vztahu k jejich právům a povinnostem

Znalecký posudek

 • Formální náležitosti
 • Obsahové náležitosti
 • Evidence a archivace posudků

Odměňování znalců, znaleckých ústavů a znaleckých kanceláří

 • Odměna znalce
 • Náhrada hotových nákladů
 • Náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
 • Záloha
 • Proces vyúčtování a náhrada
 • Východiska stávající judikatury ve světle nové právní úpravy

Dohled na výkonem znalecké činnosti

 • Pravomoc Ministerstva spravedlnosti jako orgánu státní správy znalecké činnosti
 • Práva a povinnosti znalců v rámci dohledu
 • Otázka věcného přezkumu znaleckých posudků orgánem dohledu

Přestupky

 • Druhy přestupků - srovnání nové a "staré" právní úpravy
 • Druhy sankcí
 • Přestupkové řízení


Pár slov o lektorovi - JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Pan doktor přednáší na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti a vede tamtéž odborné kurzy pro znalce a tlumočníky, mimojiné je i odborným garantem konference pro znalce. Je právním asistentem veřejného ochránce práv a právník zabývající se agendou státní správy znalecké a tlumočnické činnosti. Působí jako člen pracovní skupiny ministra obrany pro otázky znalectví, ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Znáte jej jako dlouholetého lektora znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky či pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti. 

Má 4 děti, vytříbený smysl pro humor, miluje posezení s dobrým doutníkem a koňakem a nikdy neodmítne pozvání na dobrou kávu.