Mimořádný příspěvek při karanténě

10.02.2021

V učebnicích pracovního práva se, stejně jako v zákoníku práce, píše, že v případě, že zaměstnanec nemůže konat práci z důvodu, že byl uznán dočasně práce neschopným, byla mu nařízena karanténa, zaměstnavatel musí zaměstnanci omluvit jeho nepřítomnost v práci. Zároveň musí, při splnění zákonných podmínek, zaměstnanci za zameškané pracovní dny (popř. za "placené" svátky) poskytnout náhradu mzdy nebo platu, příp. náhradu odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a to ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanci náleží dávka ze systému nemocenského pojištění, a to nemocenské. Nyní ovšem vedle mzdy, platu, odměn a náhrad budou zaměstnavatelé pravděpodobně poskytovat i mimořádné příspěvky.

V souvislosti s přetrvávající pandemií viru CoV-SARS-2, který způsobuje onemocnění Covid-19 a s tvrzenou neochotou osob hlásit své rizikové kontakty a podrobovat se testování ze strachu, že by jim mohl z důvodu nařízení karantény nebo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti klesnout příjem, vláda dne 8. 2. 2021 schválila návrh Jany Maláčové na vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Cílem tohoto příspěvku je dle důvodové zprávy k předkládanému vládnímu návrhu zákona (mimo jiné) zvýšit motivaci, tedy poskytnout příspěvek za každý den nařízené karantény v částce 370 Kč po dobu maximálně 10 dnů, celkem tedy maximálně 3 700 Kč. 1

Dle vládního návrhu zákona o mimořádném příspěvku při karanténě nemůže součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhnout stanovený limit, který má být stanoven s ohledem na to, aby zmíněný součet výrazně nepřevyšoval částku, kterou by si zaměstnanec vydělal, kdyby pracoval. Uvedený limit má být stanoven ve výši 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin a vychází z toho, že poměr "čisté mzdy" k "hrubé mzdě" pro hrubou mzdu ve výši 15 200 Kč (minimální mzdy) činí 89 %.2 Zatím se navrhuje, aby uvedený příspěvek příslušel zaměstnanci nejdéle do         31. 5. 2021.

Vedle náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody, která z titulu nařízené karantény zaměstnanci přísluší za každý pracovní den, popř. "placený" svátek, by zaměstnanci rovněž mělo vznikat právo na mimořádný příspěvek při karanténě.

Zde se je třeba ptát, a to hned na několik otázek. Byť je patrná snaha zamezit dalšímu šíření pandemie a zredukovat počet rizikových kontaktů, lze toto řešení označit za systémové? Má zaměstnavatel, byť s vědomím toho, že si částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na mimořádném příspěvku při nařízené karanténě, odečíst z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc, poskytovat mimořádné příspěvky a suplovat tak starost státu o své občany při sociální události? Dosáhne se tím jeden z kýžených záměrů této úpravy, a to nezatížení zaměstnavatelů další byrokracií3? Proč tento příspěvek bude náležet pouze, nastane-li jeden typ sociální události, a to karanténa? Proč nebude náležet i v případě uznání zaměstnance dočasně práce neschopným, když argumentem nemůže být (ne)možnost zaměstnance konat práci za situace, kdy navrhovaný příspěvek zaměstnanci nepřísluší, v případě, že "v době prvních 10 kalendářní dní trvání nařízené karantény odpracoval veškeré zaměstnavatelem rozvržené směny (např. výkon práce z domova), příspěvek mu za žádný kalendářní den nepřísluší, neboť mu žádná mzda, plat nebo odměna z dohody neušla, a proto mu nevzniklo právo na náhradu mzdy, platu či odměny podle § 192 až 194 zákoníku práce, na které je příspěvek při karanténě vázán"4? Jaké jsou důvody tohoto politického rozhodnutí? Jsou to ta pravá opatření, která zapříčiní "konec strachu z propadu příjmů kvůli karanténě"5?

Autor: JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

___________

1 Číslo Sněmovního tisku 1153. Dostupné zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBXLGK4CT [cit. 9. 2. 2021].

2 Tamtéž. 

3 Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 2. 2021. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/konec-strachu-z-propadu-prijmu-kvuli-karantene-navrh-ministryne-malacove-na-prispevek-pro-zamestnance-schvalen-vladou [cit. 9. 2. 2021].
4 Číslo Sněmovního tisku 1153. Dostupné zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBXLGK4CT [cit. 9. 2. 2021]. 
5 Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 2. 2021. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/konec-strachu-z-propadu-prijmu-kvuli-karantene-navrh-ministryne-malacove-na-prispevek-pro-zamestnance-schvalen-vladou [cit. 9. 2. 2021].